چکش ماسه ساز خرگوشی

چکش ماسه ساز خرگوشی

چکش ماسه ساز خرگوشی مورد استفاده دستگاه ماسه ساز خرگوشی میباشد. شکل این چکش دلیل نامگذاری آن است.