کارخانه آسفالت

كارخانه آسفالت

Rate this post

توضیحات:
ماشین الات کارخانه آسفالت 80 و120 و180 تن تولیدی شرکت سنگ شکن سازه با دمای 160 درجه سانتیگراد با رطوبت  3 % مصالح اولیه  و با حداکثر اندازه مواد اولیه 25 میلیمتر و حداکثر سیکل 80 بچ در ساعت

مشخصات فنی كارخانه آسفالت 80 تن:

ا لف- ظرفيت 80 تن درساعت بر مبنای %3رطو بت مصالح

ب-سيستم كنترل  ازاتاق كابين به صورت اتوما تيك ودستی

ج-درجه حرارت مصا لح 120 الی180 درجه سانتيگراد

سيلوی سرد مصا لح 4عدد به ابعاد 220×270 از ورق 6 و5و4 ميل وحجم هر عدد6متر مكعب دارای دريچه كنترل بار
سيستم تغذيه نوار مادراز هر سيلو به صورت فيدر ويبراتوری با دريچه كنترل بار به تعداد 4 دستگاه

نوار نقاله عرض 50  به طول 11متر با موتور گيربكس 5/5 ا سب ، شا سی ا ز ناودانی12 نوار نقاله تغذ يه دراير به طول 8متر به عرض 50 موتور گيربكس 5/5 اسب شاسی ناودانی 12 كوره خشك كن كوره خشك كن به قطر 162سانت وبه طول 50/6 سانت از ورق 10 ميل دارای  سه نوع پره بندی داخل دراير  جهت تفت مصالح – رينگ های فولادی به عرض 14 سانت وبه ضخامت  8 سانت قطرکلی 200 سا نت كه با پا يه های چد نی متحرك به دراير وصل  گرديده است.

و جهت حركت  دورانی دراير  4عددموتور گیربکس 5/7 اسب به روليك زير رينگها کوبل شده است. وهرزگرد جهت جلو گيری
ازحركت  طولی دراير بر روی شاسی نصب گردیده است صندوقه عقب جهت تغذيه مصا لح دراير وكانال خروجی متصل به سيكلون
– صندوقه جلو جهت انتقا ل مصا لح گرم  به ا لواتور ومحل اتصا ل مشعل توربو، شاسی ازناودانی 24 وپايه های عمودی نگه دارنده شاسی درايرمشعل توربو6000000 کيلو كا لری با چرخهای ریلی جهت  سرويس قطعات مشعل
– پمپ سوخت شامل شاسی، فيلتر ،مدارهای ایمنی واتصالات اسكروی هشت ا ينچ با موتور گيربكس 5/5 اسب 1عدد، جهت انتقا ل فيلر به ا لواتور فيلر سيستم غبار گير: اين سيستم شامل دو عدد سيكلون ميباشد كه غبار از طريق كانا ل های هوا به داخل سيكلون رانده می شود ودراثر حركت دورانی تحت تا ثير وزن نشست می كند.

كليه  اجزای  سيكلون تشكيل  شده  از ورق 5و4و3 ميل وشا سی از ناودانی 12 وپايه هاا ز قوطی 12و10 سانت
كليه كانا ل های حد فاصل صندوقه عقب تا ورودی سيكلون وخروجی سيكلون تا فن مكش از ورق 3و 4 میلی متر
فن مكش شا سی از ناودانی 12،موتور 60ا سب، بدنه از ورق 6و5 ميل، قطر پروانه100سانت، نوع شفت80  وزانوی 90 درجه تا ورودی فيلتر آبی ودريچه كنترلهوای مكش ا لواتور (بالا بر) مصالح گرم ، بدنه از ورق 5و 4 ميل  ،كلافهای نگه دارنده از نبشی5 و  دارای پاگرد  جهت سرويس ا لواتور نوع موتور گير بكس 15اسب ، زنجيرهای  قا شقك از نوع شماره 16 آ لمانی، گيربكس رضايت قاشقك از ورق 4و5ميل وورق  دوبل درمحل اتصا ل كرپی ها  شوت ورودی وخروجی بار ودريچه كنترل بار
– قرقره زنجيرها به صورت دو تكه جهت سهو لت تعويض وتعميرا لواتور فيلر: بدنه ا لواتور از ورق 5 و4 و3 ميل،  كلافهای نگه دارنده از ناودانی 10  ونبشی 5 می با شد ودارای پاگرد با حفاظ های مربوطه، نوع زنجير نمره 13 آ لمانی قاشقك
نوع زنجير نمره 13 آ لمانی، قاشقك از ورق 4و3 ميل ،؛موتور گربكس 5/7 اسب  و دارای شوت ورودی وخروجی به سيلوی تغذيه فيلر
سيلوی تغذيه فيلربا كانا ل اور سايزاسكروی انتقا ل فيلر به ميكسرهاپر توزين فيلر با لود سل ونشان دهنده ديجيتا ل
سرند: سرند اين كا رخانه به ابعاد 100×350 با توريهای 24 –19-12-6 كه امكان دا نه بندی 4 نوع مصا لح را دارا  می با شد.
اين سرند با شيب مناسب به همراه شيب مناسب به همراه شيب مناسب به همراه ويبراسيون امكان دانه  بندی  كامل را  فراهم می سازد وبا  تغيير مقدار جرم لنگ نقطه ساكن در سرند  باقی نمی ماند.

موتور سرند  10اسب ودارای كاور ولوله انتقا ل گردو خاك  به فن مكش می باشد.

سيلوهای مواد گرم:  بد نه سيلوها از ورق 5 ميل،  تعداد  دهنه 4 عدد  با  ديواره وکانا ل های اور سايز ودريچه های پنوماتيک
سيلوی توزين مصا لح: بدنه از ورق 5 ميل ،ظر فيت 1200كيلو گرم، دريچه خروجي

بار پنوماتيك وتعداد4 عدد لودسل ونشان دهنده ديجيتا ل هاپر توزين قيردو جداره با جك پنوماتيك وسوپاپ تخليه قير
ميكسر: بدنه ميكسر تشكيل شده ا ز ورق 10 ميل و12 ميل و جداره  داخلی از نوع قطعات چد نی  مقاوم  كه به راحتی قا بل تعويض می با شد .نوع چهار پهلو 100×100 وتعداد 16 عدد بازو وپنجه  بر روی محور چهارپهلو متصل  گرديده كه عمل ميكس را به حد اقل ميرساند.

دريچه خروجی بار ميكس شده توسط يك عدد جك پنوماتيك انجام می شود همچنین موتورگيربكس ميكسر 50 ا سب می باشد

سيلوی ذخيره آ سفا لت با دو دريچه پنو ماتيك ،ورق بدنه 5 ميل كليه جكهای پنو ماتيك  ساخت شركت داخلی و كليه شيرهای پنوماتيك و واحد مراقبت ايتاليا یی می با شد.

كمپرسور هوا 750 ليتری تابلو قدرت وفرمان: نوع جنس به كار رفته در تابلوها تله فرانسه، كليه آمپر مترها و ولت مترها به صورت ديجيتا ل ،نوع عمل كرد تابلو به صورت اتوماتيك –نيمه اتوماتيك ودستی

ملحقات جانبی دستگاه آسفالت 80 تن

اتاق كابين 250×4، دو جداره ،عايق بندی شده جهت جلو گيری از سرما و گرما فيلتر آبی ،قطر بدنه 190 سانت ،ا رتفاع کلی با دود كش 12 متر، پايه نگه دارنده پمپ آب 3 اينچ ،لوله های ارتباطی، پله عمودی، دريچه ورودِ وپاگردها، ورق بدنه
تشكیل شده از ورق4و3ميل فلاكس قير 35000 ليتری  دو جداره وكوييل های داخل از لوله 2 اينچ با پمپ قير2اينچ حرا رتی دو جداره با موتور شاسی كاملاويلهيتر ( روغن داغ كن) شامل بدنه اصلی،  جداره بيرونی، عايق مشعل حرارتی تابلو، مدارهای ایمنی، پمپ روغن 2اينچ وكوييل های داخل2پا يه های برج سا خته شده از ورق 8و6 ميل وپاگردها، پله ها ولوله های ا ور سايز8و6 ميل وپاگردها پله ها ولوله های اور سايز به طور كامل وكاورهای  اطراف  ميكسر وسيلوی
توزين ولوله های خروجی  گردوخاك مشخصات فنی كارخانه آ سفا لت 160 تن د رساعت الف- ظرفيت 160 تن درساعت بر مبنای %3رطو بت مصا لح ب-سيستم كنترل  ازا تا ق كا بين به صورت اتوما تیک ود ستی ج-درجه حرارت مصا لح 120 ا لی180 درجه سانتيگرا دسيلوی سرد مصا لح 4عدد به ابعاد 240×285 از ورق 6 و5و4 ميل وحجم هر عد د8 متر مكعب دارای دريچه كنترل با رنوار زير سيلوها  4 عدد به عرض  60  وطول  120 سا نت،شا سی از نا ود ا نی  12 موتورگيربكس 3ا سب مجهز به سیستم ا ینورتور که این سیستم  دور خروجی نوار نقا له را از 10دور ا لی 100 دورتغيير می د هد، اين سيستم از اتاق كا بين قابل كنترل می باشد.

نوار نقاله عرض 80 به طول 12متر با موتور گيربكس 5/7 اسب ، طول نوار نقا له  12متر شا سی از نا ود انی 12 اروپا یی
نوار نقاله تغذ يه درا ير به طول 9 متر به عرض 80 موتور گيربكس  5/7 اسب شا سی ناودانی 12 اروپا یی
كوره خشك كن ( دراير)-كوره خشك كن به قطر210 سا نت وبه طول 50/7 سا نت ،دارای سه نوع پره بندی  داخل
دراير جهت تفت مصا لح-رينگهای فولادی به عرض 16 سا نت وبه ضخامت 8سا نت قطرکلی 240سا نت که با پایه
های چدنی متحرك به دراير وصل گرد يد ه است.

-چرخ دنده فولادی جهت حركت دورانی، دراير 4عدد روليك زير رينگها وهرزگرد جهت جلو گيری ازحركت  طولی دراير

– موتور گيربكس 60 اسب با شا سی

-صندوقه عقب جهت تغذ يه مصا لح دراير وكا نا ل خروجی متصل به سيكلون

-صندوقه جلو جهت انتقا ل مصا لح گرم  به الواتور ومحل اتصا ل مشعل توربو

-شاسی از ناودا نی 32 وپايه های عمودی نگه دارنده شا سی دراير

مشعل توربو 12000000 ميليون کيلو كا لری با چرخهای ریلی جهت  سرویس قطعا ت  مشعل، پمپ سوخت شامل شا سی، فيلتر، مدارهای ایمنی واتصالات اسكروی هشت اينچ با موتورگیربکس 5/5 اسب 2عدد جهت انتقا ل فيلربه الواتور فیلر
سيستم غبار گير؛ اين سيستم شامل دو عد د سيكلون می باشد كه غباراز طريق كا نا لهای هوا به داخل سیکلون رانده می شود
ودر اثر حركت دورانی تحت تاثير وزن نشست می كند، كليه اجزای سيكلون تشكيل شده از ورق 5و4و3ميل وشاسی از ناودانی 12 وپايه ها از قوطی 12و10 سا نت كليه كا نا لهای حد فا صل صندوقه عقب تا ورودی سيكلون وخروجی سيكلون تا فن مکش از ورق 4 ميل فن مكش شا سی از ناودانی 12 موتور 75 اسب بدنه از ورق 6و5 ميل ،قطر پروانه
120سا نت، نوع شفت90  وزانوی90 درجه تا ورودی فيلتر آبی ودریچه کنترل هوای مكش
ا لواتور  (بالا بر)  مصا لح  گرم  بدنه از ورق 5و 4 ميل، كلاف های  نگه دارنده  از ناودانی 12 و نبشی 5 ودارای پاگرد  جهت سرويس ا لواتور،نوع موتور گیربکس20ا سب زنجيرهای قاشقک از نوع شماره 16 آ لما نی زنجيرهای قاشقک از نوع شماره 16 آ لما نی قاشقک از ورق 4و5ميل وورق  دوبل د رمحل اتصا ل كرپی ها  شوت ورودی وخروجی بار ود ريچه كنترل با ررقره زنجيرها به صورت دو تكه جهت سهو لت تعويض وتعمیرا لواتور فيلر بدنه الواتوراز ورق 5 و4 ميل كلافهای نگه دارنده از ناودانی 10  ونبشی 5 می با شد و دارای پاگرد با حفاظ های ربوطه نوع زنجيرنمره 13آلمانی، قاشقک از ورق 4و3 ميل موتور گیربكس 10اسب ودارای شوت ورودی وخروجی به سيلوی تغذيه فيلر     سيلوی تغذيه فيلربا كانا ل اور سا يز اسكروی انتقا ل فيلر به هاپر توزين فيلرهاپر توزين فيلر با لود سل ونشان دهنده ديجيتا ل

سرند، سرند اين كا رخانه به ابعاد 150×400 با توريهای 24 ,19,12,6 كه امكان دانه  بندی 4 نوع مصا لح را دارا می باشد.
اين  سرند  با  شيب مناسب به همراه  ويبراسيون امكان دانه بندی  كامل را فراهم می سازد وبا تغيير مقدارجرم لنگ نقطه سا كن در سرند با قی نمی ما ند. موتور سرند  15اسب ودارای كاور ولوله انتقا ل گردو خا ک به فن مكش می با شد.
سيلوهای مواد گرم  بدنه سيلوها از ورق 5 ميل تعداد دهنه 4 عدد با ديواره وکا نا ل های اور سايز ودريچه های پنوما تیک
سيلوی توزين مصا لح بد نه از ورق 5 ميل ظر فيت 2000 كيلو گرم دريچه خروجی بار پنوما تيک وتعداد 4 عدد لود سل ونشا ن دهند ه ديجيتا ل هاپر توزين قيرد و جداره با جک پنوما تيک وسوپا پ تخليه قير پمپ قير دو اينچ  باموتور10اسب جهت تزريق قير توزين شده به ميكسرتوزين قير با يك لود سل ميكسر، بد نه ميكسر تشكيل شده از ورق 10 ميل و12 ميل وجداره د ا خلی از نوع قطعا ت چد نی  مقا وم  كه به راحتی قا بل تعو يض می باشد نوع چها ر پهلو 120×120
وتعد ا د 32 عدد با زو وپنجه  بر روی محور چهار پهلو متصل  گرديده كه عمل ميكس را به حد ا قل می رسا ند.
دريچه خروجی با رميكس شده توسط دو عد د جك پنوماتيك انجام می شود. موتورگيربكس ميكسر75 ا سب می باشد.
سيلوی ذ خيره آ سفا لت 15 تن با دو دريچه پنو ما تيك، ورق بد نه 5 ميل
كليه جكهای پنو ما تيك سا خت شركت پارس و كليه شيرهای  پنوما تيك و واحد مرا قبت ايتا ليا یی می باشد.
كمپرسور هوا  1000 ليتری

تابلو قدرت وفرمان نوع جنس به كار رفته در تا بلوها تله فرانسه، كليه آمپر مترها وولت مترها به صورت ديجيتا ل، نوع عمل كرد تابلو به صورت اتوماتيك –نيمه اتوماتيك  ودستی پا يه های برج ساخته شده از ورق 8و6 ميل و پاگردها، پله ها و لوله های ا ور سايز به طور كا مل وكا ورهای اطراف ميكسر وسيلوی توزين ولوله های خروجی  گرد وخا ک.

ملحقات جا نبی دستگا ه آسفا لت 160تن

اتاق كابين 250×4 دو جداره عايق بندی شده جهت جلو گيری از سرما و گرما فيلتر آ بی2400 ،قطر بد نه 240 سا نت، ا رتفا ع کلی با د ود كش 15 متر پايه های نگه دارند ه از لوله 8 اينچ ، پمپ آب 3 اينچ، لوله های ارتبا طی ورق بدنه تشکیل شده از ورق5و4و3 میل فلاسك قير 50000 ليتری  دوجداره وكوييل های داخل از لوله 2 ا ينچ با پمپ قیر3ا ینچ
اويلهيتر ( روغن داغ كن) شامل بدنه اصلی،  جداره بيرونی، عايق مشعل حرارت مشخصات  فنی کارخانه آسفا لت 120تن در ساعت؛
ا لف- ظرفيت  120تن درساعت بر مبنای%3رطو بت مصا لح

ب-سيستم كنترل  ازاتاق كا بين به صورت اتوما تیک و د ستی

ج-درجه حرارت مصا لح 120 الی180 درجه سانتيگرا د

سيلوی سردمصا لح4عدد به ابعاد 240×285 از ورق6 و5و4ميل وحجم هرعدد6مترمكعب دارای دريچه كنترل بار
نوار زير سيلوها 4عدد به عرض 50 وطول110سانت ،شاسی از نا ودانی 12 وموتور گيربكس    3ا سب مجهز به سیستم ا ینورتور،که این سیستم دور خروجی نوار نقاله را از 10 دورالی100 دورتغيير می دهد، اين سيستم از اتاق كابين قا بل كنترل می باشد.
نوار نقاله عرض 60 سا نت به طول 12متر با موتور گيربكس 5/7 ا سب رضا يت، شاسی  ازنا ودانی 12 اروپا یی
نوار نقا له تغذ يه درايربه طول 8 متر به عرض 60 سا نت،موتور گيربكس5/5اسب  شاسی از ناودانی 12اروپایی
كوره خشك كن

-كوره خشك كن به قطر 182سا نت وبه طول 5/7 متر از ورق 15 ميل دارای سه نوع  پره بندی داخل دراير  جهت تفت        مصا لح

-رينگهای فولادی به عرض 16سانت وبه ضخامت 8سا نت، قطرکلی 240سا نت که با پایه های چدنی متحرک ،به درایر وصل گردیده است.

هم چنین جهت حركت دورانی دراير4عدد موتور گیربکس 11 کیلووات به روليك زيررينگها کوبل شده است وهرزگرد جهت جلوگیری ازحرکت طولی درایربر روی شا سی نصب گردیده ا ست.

-صندوقه عقب جهت تغذ يه مصا لح دراير وكا نا ل خروجی متصل به سيكلون

-صندوقه جلو جهت ا نتقا ل مصالح گرم به الواتورومحل اتصا ل مشعل توربو،شا سی ازناودانی 30 وپا یه های عمود ی نگهدارنده  اسی درایر  مشعل توربو10000000ميليون کیلوكا لری با چرخ های ریلی جهت سرویس قطعا ت مشعل،پمپ سوخت شامل شا سی ،فیلتر،مدارهای ایمنی وا تصا لات 6اسكروی هشت اينچ با موتور گيربكس 5/5 ا سب 1عدد جهت ا نتقا ل فيلربه ا لواتورفیلر
سيستم غبار گير؛ اين سيستم شامل دو عدد سيكلون می باشد كه غبار از طريق كا نا لهای هوا به داخل سیکلون را نده می شود ودر اثر حركت دورا نی تحت تا ثير وزن نشست می كند+

كليه اجزای سيكلون تشكيل شده است از ورق 5و4و3ميل وشا سی از ناودانی 12 وپايه ها از قوطی 12و10 سانت
كليه كانا لهای حد فاصل صندوقه عقب تا ورودی سيكلون وخروجی سيكلون تا فن مکش از ورق 4 ميل
فن مكش شا سی از ناودانی 12 ،موتور 60ا سب ،بدنه از ورق 6و5 ميل ،قطر پروانه120سا نت ،نوع شفت80  وزانوی 90 درجه تا ورودی فيلتر آبی ودریچه کنترل هوای مکش الواتور(بالا بر) مصا لح گرم  بدنه ازورق 5و 4 ميل، كلافهای نگه دارنده ازناودانی12 ونبشی 5 و دارای پا گرد جهت سرويس ا لواتور،نوع  موتور گیربکس 20 اسب ،زنجیرهای قاشقک از نوع شماره 16 آ لمانی، گيربكس رضايت قاشقك از ورق 4و5ميل وورق  دوبل درمحل اتصا ل كرپی ها،شوت ورودی و خروجی بار  ودريچه كنترل بار،قرقره زنجیرها به صورت دو تکه جهت سهولت تعویض وتعمیر الواتور فيلر بدنه ا لواتور از ورق 5 و4 ميل،  كلاف های نگه دارنده از ناودا نی 10   و نبشی 5 می با شد و  دارای پا گرد با حفا ظ های مربوطه ، نوع  زنجیر نمره 13آ لما نی قاشقك از ورق 4و3 ميل، موتور گیربكس 5/7 اسب ودارای شوت ورودی وخروجی به سيلوی تغذيه فيلر سيلوی تغذيه فيلربا كانا ل اور سايز
اسكروی انتقا ل فيلر به هاپر توزين فيلرهاپر توزين فيلر با لود سل ونشا ن دهنده ديجيتا ل سرند، سرند اين كا رخانه به ابعاد 121×400 با توريهای 24 ,19,12,16 كه امكان دانه بندی  4 نوع مصا لح را دارا می باشد.

اين سرند با شيب مناسب به همراه  ويبراسيون امكان دانه بندی كامل را فراهم می سازد وبا تغيير مقدار جرم لنگ نقطه سا كن در سرند با قی نمی ما ند موتور سرند  10اسب ودارای كاور ولوله انتقا ل گرد و خاک  به فن مكش می با شد.

سيلوهای مواد  گرم،  بدنه سيلوها از  ورق 5 ميل  تعداد دهنه 4 عدد با ديواره و کا نا لهای اور سا يز ودريچه های پنوما تيک-ميكسر، بدنه ميكسر تشكيل شده از ورق 12 ميل وجداره دا خلی ازنوع قطعات چد نی  مقا وم  كه به راحتی                                 قا بل  تعويض  می  با شد نوع  چهار  پهلو120×120تعداد 32 عدد بازو وپنجه  برروی محور چهار پهلو متصل  گرديده كه عمل ميكس رابه حد اقل میرسا ند. دريچه خروجی بار ميكس شده توسط دو عدد جك پنوماتيك انجام می شود
موتور گيربكس ميكسر 60 اسب می باشد

.
سيلوی ذخيره آ سفا لت با دو دريچه پنو ماتيك ورق بدنه 5 ميل كليه جكهای پنو ماتيك ساخت شركت پارس وكليه شيرهای پنوماتيك وواحد مراقبت ايتا ليا یی می با شد.

كمپرسور هوا  1000 ليتری

تابلو قدرت وفرما ن ،نوع جنس به كار رفته در تابلوها تله فرانسه كليه آمپرمترها وولت مترها به صورت ديجيتا ل، نوع عمل كرد تا بلو به صورت اتوماتيك –نيمه اتوماتيك  ودستی.

پايه های برج ساخته شده از ورق 10، 8و6 ميل وپاگردها، پله ها ولوله های اورسا يز به طور كامل وكاورهای اطراف ميكسر وسيلوی توزين ولوله های خروجی  گرد و خا ك.

سيلوی توزين مصا لح بدنه از ورق 5 ميل، ظر فيت 2000كيلو گرم،دریچه خروجی بار پنوما تیک وتعداد 4 عدد لود سل ونشان دهنده ديجيتا ل هاپر توزين قير دو جداره با جك پنوماتيك وسوپاپ تخليه قير

ملحقات جانبی دستگاه آسفالت 120تن

اتاق كابين 250×4 دو جداره،عايق بندی شده جهت جلو گيری از سرما و گرمافيلتر آبی2400 ،قطر بدنه 240 سا نت، ارتفاع کلی با دود كش 15 متر،پایه های نگه دارنده از لوله 8اينچ پمپ آب 4 اينچ، لوله های ارتباطی،ورق بدنه تشکیل شده از5و4و3 ميل فلاسك قير50000 ليتری  دو جداره وكوييل های داخل از لوله 2 اينچ با پمپ قیر2ا ینچ
اويلهيتر ( روغن داغ كن) شامل  بدنه  اصلی،  جداره  بيرونی عايق مشعل حرارتی،تابلو مدارهای ایمنی، پمپ روغن 2اينچ وكوييل های داخل